Home
|
ข่าว

ครม.รักษาการเตรียมเห็นชอบ เปลี่ยนโฆษก ทส.

Featured Image
ครม.รักษาการเตรียมเห็นชอบ เปลี่ยนโฆษก ทส. และเห็นชอบจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬําซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี พ.ศ. 2568

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ ตึกสันติไมตรี หลังนอกทำเนียบรัฐบาล ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งที่ยังคงต้องติดตามดูเกี่ยวกับทิศทางการเมืองหลังจากนี้ แต่มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ

 

รับทราบ การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รับทราบรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ,รับทราบรายงานการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดําในพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริกํารรถไฟ ของโครงการรรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสํามสนามบิน (มักกะสัน)รับทราบรายงาน ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอําเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,เตรียมอนุมัติร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอ บ้านแหลมอำเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอ หัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. ….

 

เตรียมเห็นชอบเสนอจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬําซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568,รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ประเด็นการสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร ของคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ,รับทราบร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีกํารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องกํารส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …ร่างกฎกระทรวงกําหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. …

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube