fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.ผ่านหลักเกณฑ์กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา

Featured Image
ครม.ผ่านหลักเกณฑ์กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูลต่อ อว.และสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการติดตามผลดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัย

 

 

 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 2 พ.ค. 66 ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ…. มีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการส่งข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาแก่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดทำแผนและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและนำไปสู่การใช้ประโยชน์งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ทั้งนี้ ตามร่างกฎกระทรวงได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อสาธารณะผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการนำองค์กร, วัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ ตลอดจนผลดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กฎกระทรวงได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลแก่สำนักงานปลัด อว. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสถานศึกษา, บุคลากร, ผู้เรียน, ผู้สำเร็จการศึกษา, การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา, หลักสูตรที่ได้ปริญญา, หลักสูตรที่ไม่ได้ปริญญา

 

รวมถึงข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ, การสะสมหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต, ข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายการการค้นคว้าอิสระและผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อสำเร็จการศึกษา,ข้อมูลวารสารวิชาการ, ข้อมูลงนวิจัยและนวัตกรรม, นักวิจัย, เครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การให้บริการทางวิชาการ, ทุนการศึกษาของผู้เรียนและบุคลากร, ความร่วมมือด้านวิชาการ

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กฎกระทรวงยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำแพลฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริการข้อมูล ณ จุดเดียว

 

นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการในกรณีที่พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ดำเนินการในระยะเวลา โดยให้สำนักงานปลัด อว.แจ้งสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการให้แจ้งต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาทราบและประกาศให้สาธารณชนทราบถึงการไม่ดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube