Home
|
ข่าว

เพื่อไทยมุ่งส่งเสริมซอฟท์เพาเวอร์เร่งฟื้นท่องเที่ยว

Featured Image
เพื่อไทย มุ่งส่งเสริมซอฟท์เพาเวอร์ เร่งฟื้นการท่องเที่ยว แนะท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีน มรดกวัฒนธรรม พื้นที่ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนความต่างที่ไม่แตกแยก

 

 

นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร ว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม. เขตธนบุรี-คลองสาน กล่าวว่า แนวคิดเรื่องซอฟท์เพาเวอร์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเป็นแนวทางที่ควรส่งเสริม โดยพรรคเพื่อไทย ได้เสนอเป็นนโยบายไว้แล้ว โดยจะทำให้เกิดการจ้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง ให้มีรายได้เกินปีละ 200,000 บาท ซึ่งสามารถทำได้จริง อีกทั้งการสร้างซอฟท์เพาเวอร์ในเรื่องอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไป โดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นความหวังทางเศรษฐกิจของไทยที่เหลืออยู่ ให้สามารถเพิ่มจีดีพี ฟื้นเศรษฐกิจ และ กระจายรายได้ให้กับประชาชนได้ โดยเดือนมกราคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกลับลดลงจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ทั้งที่ควรจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเดือนธันวาคมเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นเหมือนกัน ดังนั้นการส่งเสริมซอฟท์เพาเวอร์สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวน่าจะต้องเร่งดำเนินการ

 

ทั้งนี้อยากขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเลือกตั้ง ธนบุรี- คลองสานโดยอยากขอเชิญชวนไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ย่านชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ประกอบไปด้วย 6 ชุมชนเล็กๆ ได้แก่ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฏีขาว ชุมชนบุปผาราม และชุมชนโรงคราม

 

โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนที่มี 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ คือ พุทธเถรวาท (วัดประยูรวงศาวาส วัดกัลยาณมิตร) พุทธมหายาน (ศาลเจ้าเกียนอันเกง) คริสต์ (โบสถ์ซางตาครู้ส) และอิสลาม (มัสยิดบางหลวง ในชุมชนกุฎีขาว ริมคลองบางหลวง) ซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราว อันยอดเยี่ยมหลากหลาย ทั้งความเป็นอัตลักษณ์ แห่งตัวตนของความเชื่อศรัทธาที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ อิสลาม หรือลัทธิแบบจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถทำลายขีดกั้นขวางสัมพันธภาพ ของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธ์ ทั้งชาวจีน ไทย อินเดีย และยุโรป ดังคำกล่าวที่ว่า “4 ความเชื่อ 3 ศาสนา 6 ชุมชน ความต่างที่ไม่แตกแยก ณ ชุมชนกุฎีจีน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube