Home
|
ข่าว

ครม. แต่งตั้ง “นพรัตน์” นั่งปธ.คกก.สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Featured Image
ครม. แต่งตั้ง “นพรัตน์” นั่งปธ.คกก.สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทน “วีรพงศ์”

 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทน นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.66 เป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

 

เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปฏิบัติราชการใหม่ เดิมได้มีคำสั่ง วธ. ที่ 4/2564 ลงวันที่ 5 ม.ค.64 แต่งตั้ง นายประสพ เรียงเงิน รองปลัด วธ. เป็นโฆษก วธ. และน.ส.เพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัด วธ. เป็นรองโฆษก วธ. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ วธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วธ. จึงแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก วธ. ขึ้นใหม่ ซึ่ง วธ. ได้มีคำสั่ง วธ. ที่ 15/2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก วธ. และรองโฆษก วธ. ลงวันที่ 16 ม.ค.66 ด้วยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัด วธ. เป็นโฆษก วธ. และน.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัด วธ. เป็นรองโฆษก วธ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube