Home
|
ข่าว

รบ.เตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระสังฆราช

Featured Image
รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

 

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2566

 

โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ตลอดจนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความสำคัญของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

 

นับเป็นมหามงคลสมัยยิ่ง รัฐบาลเห็นสมควรจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้ เพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการฯ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฯ

 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ ให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบที่น่าสนใจ บอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมาและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเฉพาะการนำหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ มาเเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ ๆ น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชนให้เข้มแข็ง เพื่อมีพลังใจและกายที่แข็งแรงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ซึ่งขณะนี้ชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจหันมาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานมากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยมีศาสนาพุทธที่คนนับถือจำนวนมากแล้วยังมีศาสนาอื่น ๆ ซึ่งเราก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเชื่อมั่นว่าศาสนารวมถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จะช่วยกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจของคนได้และทำให้เกิดภูมิต้านทานของตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษาทั้งฝ่ายฆราวาส และที่ปรึกษาฝ่ายบรรชิต และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้และขอให้การจัดงานฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube