fbpx
Home
|
ข่าว

“ศักดิ์สยาม” หารือ “ออลีวีเย” เสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

Featured Image
“ศักดิ์สยาม”หารือ”ออลีวีเย” เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และยกระดับความร่วมมือสาขาคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและฝรั่งเศส

 

 

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับและหารือกับ นายออลีวีเย แบ็ช (H.E. Mr. Olivier Becht) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส รับผิดชอบด้านการค้าในต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติด้านเศรษฐกิจและคมนาคมไทยและฝรั่งเศส

 

 

โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และนายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับและร่วมหารือ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ กระทรวงคมนาคม

 

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและฝรั่งเศส ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบปฏิญญาแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง

 

 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไทยและฝรั่งเศสได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนฝรั่งเศส นำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยสู่สากล

 

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอข้อมูลโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่ฝรั่งเศสให้ความสนใจ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการด้านระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง

 

 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการแลนด์บริดจ์ โดยกระทรวงคมนาคมยินดีให้ความสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทเอกชนของฝรั่งเศสกับบริษัทเอกชนของไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งระบบราง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งในสหภาพยุโรปและเป็นภาคีกับประเทศไทย

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube