Home
|
ข่าว

สปน.รายงานคืบหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน

Featured Image
สปน.รายงานคืบหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 65 ของ 16 หน่วยงาน รวม 19,949 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,144,667 คน

 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ สปน. ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พ.ย. 65 รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 65 โดย สปน. ระบุว่า สิ้นเดือนก.ย. 65 มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว 6,977,577 คน

โดยเป็นประชาชน ในกรุงเทพฯ 457,466 คน และส่วนภูมิภาค 6,520,111 คน ซึ่งในเดือน ก.ค.-ก.ย. 65 มี 16 หน่วยงาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรวม 19,949 ครั้ง ใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา รวม 19,152 ครั้ง โดยดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ อำนวยความสะดวกประชาชน บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม บริจาคโลหิตและหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ การคัดกรองเชิงรุกป้องกันโควิด-19 มอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ ปลูกต้นไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ อบรมหลักสูตรการพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐาน

 

จิตอาสาภัยพิบัติ รวม 473 ครั้ง โดยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย, จิตอาสาเฉพาะกิจ โดยการอำนวยความสะดวกกับประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และวิทยากรจิตอาสา 904 ในการบรรยายความรู้ในหลักสูตรจิตอาสา ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ

 

สำหรับ 16 หน่วยงาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในรอบเดือนก.ค.-ก.ย. 65 ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube