Home
|
ข่าว

สภาเตรียมพิจารณากม. 7 ฉบับจับตาร่างพรบ.กัญชา

Featured Image
สภาเตรียมพิจารณากฏหมาย 7 ฉบับ จับตาร่างพรบ.กัญชา จะลงมติได้ทันในวันนี้หรือไม่

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. วันนี้(23 พ.ย.65) ภายหลังเปิดให้สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมแล้ว จากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รวม 7 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องด่วน 8 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เช่น ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2538 พ.ศ. ….

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube