fbpx
Home
|
ข่าว

วุฒิสภา จ่อพิจารณาญัตติ เรื่องออกเสียงประชามติให้ครม.

Featured Image

 

วุฒิสภา เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ในญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ

 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (21 พ.ย.65) ภายหลังประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่างๆ แล้ว เช่น รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการตำบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ”

 

ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ จากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วน การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ (ตามข้อบังคับ ข้อ 39/2)

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รวม 2 เรื่อง คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนการทำเหมืองในเมือง (Urban Mining) และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง รวมถึงวารเรื่องที่เสนอใหม่ ได้แก่ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 และวาระเรื่องอื่น ๆ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube