Home
|
ข่าว

“ประวิตร” ห่วงปัญหาโลกร้อนกระทบประชาชน

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ห่วงปัญหาโลกร้อนกระทบประชาชน เคาะยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ หรือ กนภ. ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 1 ที่ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ โดยให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อย่างเป็นทางการต่อไป

 

โดย(ร่าง) เอกสารทั้ง 2 ฉบับจะเป็นกรอบของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางและระยะยาว ตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 นอกจากนี้ ยังช่วยให้สุขภาวะของประชาชนดีขึ้น ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการจ้างงานสีเขียว ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย สอดคล้องกับนโยบาย BCG

 

ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 56.47 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.40 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ประเทศประกาศไว้ที่ร้อยละ 7 – 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ และเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการประชุม COP27

 

ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพ.ย.65 ที่ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้แก่ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) โดยนายวราวุธ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 26 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม และ(ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 ที่จะใช้เป็นแนวทางในการเจรจาสำหรับผู้แทนไทยในการประชุม COP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube