fbpx
Home
|
ข่าว

ไทยสร้างไทยชูนโยบายปฏิรูปการศึกษา-เรียนฟรีถึงป.ตรี

Featured Image
ไทยสร้างไทย หนุนพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุม-มีคุณภาพ ชูนโยบายปฏิรูปการศึกษาพร้อมเรียนฟรีถึง ป. ตรี

 

 

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นต่อถ้อยแถลงของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit) ประจำปี 2022 ของสหประชาชาติ ว่าเห็นด้วยกับการกำหนดการพัฒนาการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ (Sustainable Development Goals: SDGs)

 

ในเป้าหมายที่ 4 คือ การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเป้าหมายที่แท้จริง คือการพัฒนามนุษย์ ให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจน ความหิวโหย พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่เกิดจนแก่ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

 

ซึ่งปัจจุบันไทย ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะประเด็นความครอบคลุมและเท่าเทียมทางการศึกษา โดยตัวเลขจาก UNICEF ที่พบว่าแม้เด็กไทยที่อายุถึงเกณฑ์จะเข้าเรียนในระดับประถมถึง 95%

 

แต่ในขณะเดียวกัน เด็กไทยที่อายุถึงเกณฑ์ไม่ได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาถึง 14% ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คนกว่า 15,244 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน จนนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่คุณภาพในการจัดการศึกษาไม่เท่ากัน

 

ด้วยเหตุนี้ พรรคไทยสร้างไทย จึงออกแบบนโยบายการศึกษาของพรรคให้สอดคล้องกับทั้งเป้าหมาย SDGs และบริบทของไทยเองภายใต้เป้าหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนให้เด็กค้นหาตัวตนได้เร็ว หาความรู้แบบวิทยาศาสตร์เองได้ และปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วได้

 

โดยนโยบายของพรรคคือการเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรี ผ่านการเรียนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ ด้วยหลักสูตรใหม่ที่กระชับ ยืดหยุ่น ให้ความสำคัญกับความรู้เชิงบูรณาการ สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 ภายใต้เวลาเรียนที่น้อยลง เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเส้นทางการเรียนและสถาบันที่ต้องการ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กให้ใกล้เคียงโรงเรียนขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube