fbpx
Home
|
ข่าว

ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต

Featured Image
ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ เสริมแกร่งผู้ประกอบการให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน

 

 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่…) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ สาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้ คือ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ครอบคลุมทั้งประเด็นการกำกับควบคุมธุรกิจประกันภัย การดำรงเงินกองทุน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ รวมทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษและการเปรียบเทียบคดีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

 

ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน ส่งเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทให้เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจของนายทะเบียน

 

ทั้งนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 35 และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 35 เช่น

 

1) การกำกับดูแลบริษัทประกันภัย อาทิ กำหนดเพิ่มเติมให้กรรมการของบริษัทให้รวมถึง ผู้จัดการสาขา และ คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกันชีวิตของไทยและบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในไทย ให้เป็นไปตามมาตรการเดียวกัน

2) การดำรงเงินกองทุน เช่น การดำรงเงินกองทุนเพื่อเป็นหลักประกัน ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและความน่าเชื่อถือของผู้เอาประกันและธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทต้องดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการกำหนดและคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดให้บริษัทดำรงเงินกองทุนเพิ่มหากพบว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูง หรือคาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงในอนาคต

 

3) กระบวนการในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทให้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการประกอบธุรกิจให้มีเสถียรภาพ เช่น เมื่อปรากฏว่าบริษัทมีฐานะ หรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งแก้ไขฐานะการดำเนินงาน สั่งห้ามขยายธุรกิจ สั่งเพิ่มทุน/ลดทุน สั่งถอดถอนกรรมการ และเมื่อบริษัทมีเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ยังสามารถเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุน ทั้งการสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และ/หรือสั่งปิดกิจการ ได้

4) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษและการเปรียบเทียบคดีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลเช่น แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการเปรียบเทียบ โดยกำหนดให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้ทุกความผิดเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งดำเนินคดี ช่วยลดการนำคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ความผิดที่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย และประชาชนในวงกว้าง

 

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลกระทบเชิงบวกจากร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับว่า นอกจากจะส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน ระบบงานและบุคลากรมีความพร้อม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจประกันภัยของต่างประเทศที่สำคัญประชาชนผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube