fbpx
Home
|
ข่าว

“อุดม รัฐอมฤต” สมัครคนเดียวตุลาการศาลรธน.

Featured Image
ปิดรับสมัครตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ “อุดม รัฐอมฤต” อดีต กรธ.สมัครแค่คนเดียว

 

 

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นั้น

 

ภายหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่า มีผู้สมัครจำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต อายุ 63 ปี ศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

 

รวมทั้งตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร แล้วรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา แบบใบสมัคร รวมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครต่อคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาด้วย

 

ทั้งนี้ หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครฯ ขอให้ส่งข้อมูลมายังประธานกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ที่ ตู้ปณ. 45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube