Home
|
ข่าว

ปปช. ประกาศผลประเมินคุณธรรมหน่วยงานรัฐดีขึ้น

Featured Image
ปปช. ประกาศผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ คะแนนเฉลี่ย 87.57 ดีขึ้นกว่าปีก่อน

 

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “ITA DAY 2022: Decade of ITA Journey

 

โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ปีนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน และมีบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนประชาชนที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมินฯ รวมแล้วทั้งสิ้น 1,300,132 คน

 

ผลการประเมิน ITA 2565 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 87.57 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 6.32 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด

 

ผลปรากฏว่ามีหน่วยงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 5,855 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 70.52 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ซึ่งมีหน่วยงานที่มีคะแนนบรรลุค่าเป้าหมาย “เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 1,709 หน่วยงาน” เมื่อพิจารณาผลการประเมินฯ รายพื้นที่จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด พบว่ามี 27 จังหวัดที่มีหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัดได้ผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีจังหวัดที่ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด มีค่าคะแนนบรรลุค่าเป้าหมายได้ครบถ้วนทุกแห่ง 100% เต็ม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดภูเก็ตแม้ว่าจะมีอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในการประเมินปีต่อ ๆ ไป จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ก็ตาม แต่เชื่อว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และพร้อมที่จะผลักดันให้ภาครัฐไทยมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube