Home
|
ข่าว

รบ.รับข้อสังเกตสภาแนวทางจัดการพืชกระท่อม

Featured Image
รัฐบาลรับข้อสังเกตสภา แนวทางจัดการพืชกระท่อม ขณะ ก.เกษตรฯเร่งขยายพันธุ์แจกจ่ายเกษตรกร

 

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วโดยมีสาระเป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเพาะปลูกพืชกระท่อม การขายและการนำเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด และกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อมเพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่น อย่างไรก็ตามยังมีข้อสังเกตจากคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบที่จะรับไปพิจารณาต่อไปเพื่อให้การใช้พืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ และป้องกันความเสี่ยงจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสม

 

 

ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานหลักในการรับข้อสังเกตดังกล่าว และนำไปพิจารณาร่วมกันกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องนำกลับมาเสนอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีต่อไป อาทิ กระทรวงสาธารณสุขควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอางเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้, รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมในทุกมิติโดยเฉพาะมิติประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนให้มีการใช้ใบกระท่อมตามวิถีชุมชน, สนับสนุนการส่งออกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เพราะปลูกพืชกระท่อมผู้ค้าใบกระท่อมและอุตสาหกรรมพืชกระท่อมในประเทศเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีแรกและกำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขาย วิธีการห้ามขาย หรือการห้ามขายในลักษณะอื่น

 

 

ทั้งนี้นางสาวรัชดา ระบุว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ขับเคลื่อนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และสร้างราย ได้แก่เกษตรกร ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดีแจกจ่ายแก่เกษตรกรหลายแสนต้นไปแล้ว เพื่อให้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเป็นพืชทางเลือกในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube