Home
|
ข่าว

ดุสิตโพลมองดันนโยบาย Soft Power ไทยช่วยกระตุ้นศก.

Featured Image
ดุสิตโพลเผยคน 78.36% มองดันนโยบาย Soft Power ไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาชนคาดหวังฟื้นตัว ชี้มีจุดเด่นหลากหลายมีเอกลักษณ์ของตนเอง

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,066 คน เรื่อง “คนไทยกับ Soft Power” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 พบประชาชนมองว่าการผลักดันนโยบาย Soft Power ของไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 78.36 Soft Power ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าควรส่งเสริม คือ ท่องเที่ยวไทย เทศกาล ประเพณีไทย ถึงร้อยละ 93.79 รองลงมา คือ อาหารไทย ขนมไทย ร้อยละ 82.58 ส่วนประชาชนคิดว่า Soft Power ของไทย น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นได้หรือไม่ นั้น พบว่า ช่วยได้ ร้อยละ 94.56 และช่วยไม่ได้ร้อยละ 5.44

 

ทั้งนี้ จุดเด่นของ Soft Power ไทย คือ หลากหลาย โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของตนเอง ร้อยละ 68.23 ปัญหาและอุปสรรค คือ รัฐบาลผลักดันไม่เพียงพอ ขาดการส่งเสริมในระยะยาว ร้อยละ 86.09 โดยอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญ วางแผนระยะยาว ทำอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 68.14

 

จากผลการสำรวจประชาชนเห็นถึงโอกาสจาก Soft Power ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้สูงถึงร้อยละ 94 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนคาดหวังว่า Soft Power จะเข้ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ และยังมองว่าศักยภาพที่มีอยู่มากของ Soft Power ไทยนี้รัฐบาลยังผลักดันไม่เพียงพอ ดังนั้นภาครัฐจึงควรร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย กำหนดแผนระยะยาว ไม่เน้นเพียงแค่การอนุรักษ์รักษา แต่ต้องกล้าที่จะแตกต่าง ส่งเสริมในความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทันกระแสตลาดโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube