fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”เร่งรัดพัฒนาชายแดนภาคใต้

Featured Image
พล.อ.ประวิตร เร่งรัดพัฒนาชายแดนภาคใต้ สานสัมพันธ์ไทย-ซาอุ ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน-สันติสุข ภายใต้ พหุวัฒนธรรมอันดีงาม อย่างยั่งยืน

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดใช้แดนภาคใต้ หรือ หรือ กพต. ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยพล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ กพต.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการ เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการต่างๆไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม

 

โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลคือ ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นในพหุวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกัน อย่างเท่าเทียม/เสมอภาค และเกิดสันติสุข อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากน้ำเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยกรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ปากน้ำเทพาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และรับทราบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดี ไทย-ซาอุดิอาระเบีย

 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืน และรับทราบความคืบหน้าโครงการ เมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จชต. ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งจำนวน 25 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 750 คน

 

พร้อมพิจารณาเห็นชอบโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษา สังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม ของ จชต.พ.ศ.2565-2570 โดยดำเนินการในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4อำเภอของ จ.สงขลา (อ.จะนะ ,เทพา ,นาทวี ,สะบ้าย้อย) และเห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์ อุโมงค์ใหญ่”ต้าสวุ่ยต้อ” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตำ ของมาเลเซีย

 

เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา และเห็นชอบโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล รวมทั้งเห็นชอบโครงการจ้างบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายและชุมชนเมือง เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุข จชต.

 

โดยมีการคัดเลือกเยาวชนที่จบการศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบหมู่บ้านละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่บัณฑิตอาสา ตั้งแต่ปีพ.ศ.52 เป็นต้นมา โดยจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มอีกจำนวน 339 คน ซึ่งจะทำให้มีบัณฑิตอาสา รวมทั้งสิ้น 2,458 คน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube