Home
|
ข่าว

ครม.เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสถาบันวัคซีนนานาชาติ

Featured Image
ครม.เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสถาบันวัคซีนนานาชาติอย่างสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก

 

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute : IVI) อย่างสมบูรณ์ และอนุมัติให้ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณแก่ IVI ปีละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  3.25 ล้านบาท

 

โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุนของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสาร เพื่อการเข้าร่วมเป็นภาคีIVI อย่างสมบูรณ์

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า IVI จัดตั้งขึ้นโดยข้อริเริ่มของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNPD)  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงในการเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงวัคซีนชนิดใหม่ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนาในด้านการพัฒนา การผลิต และการนำเข้าวัคซีน โดยIVI มีหน้าที่ดำเนินการ  4 โครงการหลัก ได้แก่

ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน

ดำเนินการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

ประเมินวัคซีน โดยการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกและภาคสนาม

และร่วมมือกับผู้ผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง IVI พร้อมธรรมนูญแนบท้ายข้อตกลง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2539 แต่ยังไม่ได้เป็นภาคีโดยสมบูรณ์จนกว่าจะมีการให้สัตยาบัน

 

สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี IVI อย่างสมบูรณ์ จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการศึกษา พัฒนาความรู้และศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนทั้งภายในและภายนอกประเทศจากโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับการทดลองในมนุษย์ โครงการทดลองในห้องปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังโรครวมถึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัคซีน การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน และการยกระดับความสัมพันธ์กับIVI และประเทศสมาชิกให้มากขึ้น

 

ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายวัคซีนแห่งชาติของประเทศไทย ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายในด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube