Home
|
ข่าว

นายกฯ พร้อมหนุนภาคปชช.ส่งเสริมผู้หญิงงานด้านสันติภาพ

Featured Image
นายกฯ พร้อมสนับสนุนข้อเสนอภาคประชาชน ส่งเสริมผู้หญิงในงานด้านสันติภาพและความมั่นคง มุ่งลดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับทราบและพร้อมสนับสนุนข้อคิดเห็นจากเวทีการประชุมเรื่อง “ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (Women Peace and Security) เพื่อการพัฒนาแผนระดับชาติ” จัดโดยสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. ที่ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมบทบาทและโอกาสของผู้หญิงในงานด้านสันติภาพและความมั่นคง

 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในทุกรูปแบบ ความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมอาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระดับตัดสินใจ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรการภายใต้ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564-2570 ขณะเดียวกัน การพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่ม BRN ในโอกาสต่อไป ก็จะหยิบประเด็นการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเข้าพูดคุยด้วย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีฯ ซึ่งมีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพ อาทิ

 

1) กำหนดมาตรการที่จำเป็นในการให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ที่ขัดแย้งในจังหวัดใช้แดนภาคใต้

 

2) สร้างผู้นำหญิงเพื่อเป็นกลไกแก้ไขความขัดแย้งในระดับชุมชนและสังคม

 

3)ให้มีตัวแทนผู้หญิงในกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อนำเสนอปัญหาของผู้หญิงในทุกระดับ ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มโอกาสผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับนโยบายด้วย อาทิ

  • กำหนดให้มีสัดส่วนของผู้หญิงในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ที่ปรึกษาคณะทำงานชุดต่างๆที่แต่งตั้งโดยรัฐ
  • เพิ่มจำนวนผู้หญิงในการเขียนกฎหมายการกำหนดนโยบายหรือการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เป็นต้น

 

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้หญิงในการขับเคลื่อนให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งแผนการส่งเสริมบทบาทสตรีของศอ.บต. ประกอบกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญสู่เป้าหมายดังกล่าว ควบคู่ไปกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กับคณะผู้แทนกลุ่ม BRN โดยฝ่ายไทยมี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งในครั้งหน้าจะมีการนำประเด็นที่ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆเสนอแนะถึงแนวทางการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การลดความรุนแรงต่อพื้นที่สาธารณะ และลดความรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ เข้าสู่การพูดคุยด้วย”

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube