Home
|
ข่าว

ครม.เห็นชอบร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนปี64-68

Featured Image
ครม.เห็นชอบร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนปี 64-68 มุ่งสู่เยาวชนอาเซียนที่พร้อมรับอนาคต โดยเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล และการสร้างสถาบันกลไกของการมีส่วนร่วมของเยาวชน

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนปี 2564-2568 (Draft ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025) และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชนของประเทศไทย มีหนังสือแจ้งการรับรองร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนหลังจากครม.มีมติเห็นชอบแล้วซึ่งจะต้องแจ้งการรับรองร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนภายในวันที่ 24 ก.พ.65

 

ทั้งนี้ ร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน มีความสอดคล้องกับมาตรการเชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 และมีวิสัยทัศน์คือ มุ่งสู่เยาวชนอาเซียนที่พร้อมรับอนาคตโดยเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัล และการสร้างสถาบันกลไกของการมีส่วนร่วมของเยาวชน

 

รวมถึงการกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค ประกอบด้วยผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 5 ประเด็นหลัก 5 ผลลัพธ์ระยะสั้น 13ผลผลิต และ 14 โครงการ ได้แก่เรื่องการศึกษา, เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่, การจ้างงานและโอกาส, การมีส่วนร่วมและการจ้าง และประเด็นสุดท้าย ความตระหนักรู้ คุณค่า และอัตลักษณ์อาเซียน

 

สำหรับแผนงานเดิมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ปี 2559-2563 ได้สิ้นสุดลงในปี 2563 ประเทสสมาชิกอาเซียนจึงได้จัดทำร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนเพื่อใช้เป็นแผนงานฉบับใหม่ในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในระยะอีก 5 ปีข้างหน้า

 

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชนของประเทศไทยจะต้องรับรองแผนงานดังกล่าวต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้ร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube