fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ขรก.สังกัดกระทรวงเกษตรฯ 2 ราย

Featured Image
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ 2 ราย

 

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ/อนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่รัฐมนตรีว่าการกะทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1. นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “สิปป์บวร” นั่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนตำแหน่งว่าง

 

นอกจากนี้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ/อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอแต่งตั้ง นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

 

 

 

ครม.อนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเอกอัครราชทูต สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ราย

 

และยังกล่าวถึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ/อนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเอกอัครราชทูต ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1) และจะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 2) ทั้งนี้ นายพิษณุ ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2565

2. นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 21 มกราคม 2565 และจะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 1) ทั้งนี้ นายปัญญรักษ์ ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube