Home
|
ข่าว

“ชวน” หารือ ส.ส.ใต้ แก้ปัญหาความไม่สงบจชต.

Featured Image
“ชวน” หารือ ส.ส.ใต้ แก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ มีการพิจารณาหมวดหมู่ญัตติไว้แล้ว

 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประชุมหารือร่วมกับ น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส. พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ส.ส.จังหวัดชายแดนใต้ และนายรักชาติ สุวรรณ์ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และคณะ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นพ.สุกิจ อรรถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมเนื่องด้วยสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงมีเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนชายแดนใต้ที่ต้องการให้เกิดสันติภาพขึ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การเปิดเวทีการพูดคุยสันติภาพตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมานั้น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้สันติวิธีและส่งผลดีต่อกระบวนการสันติภาพในอนาคตที่ทุกคนทั้งประเทศต้องการเห็น แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีกลไกของรัฐสภาที่ตั้งคณะ กมธ. เพื่อศึกษาและติดตามกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่ภาคประชาสังคมเห็นถึงความสำคัญของรัฐสภาในเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการพูดคุยสันติภาพผ่านกลไกรัฐสภา รวมทั้งสร้างความเข้าใจและเปิดช่องทางการสื่อสารให้แก่สังคมไทยในประเด็นการพูดคุยฯ ตลอดจนเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการติดตามและประมวลข้อเสนอต่าง ๆ ที่มาจากประชาชน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาระหว่างคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย

 

 

โดย ส.ส. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอญัตติให้ตั้งคณะ กมธ.วิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ญัตติ แต่ญัตติดังกล่าวยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น จึงขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผลักดันให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติดังกล่าวโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ นายชวน กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการพิจารณาจัดหมวดหมู่ของญัตติในทำนองเดียวกันไว้เป็นกลุ่มญัตติ รวมถึงญัตติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยในสมัยประชุมนี้ได้นัดประชุมเป็นพิเศษในวันศุกร์เพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาซึ่งมีอยู่จำนวนมาก สำหรับญัตติที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันศุกร์ที่ 14 หรือวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 65

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube