Home
|
ข่าว

สภาเตรียมพิจารณาเรื่องด่วนกม.สำคัญ 4 ฉบับ

Featured Image
สภาเตรียมพิจารณาเรื่องด่วน กฏหมายสำคัญ 4 ฉบับที่รัฐบาลเสนอ พร้อมให้ ส.ส.ปรึกษาหารือปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม วันนี้ จะเริ่มเวลา 09.30 น. ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเฉพาะ การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

จากนั้น ที่ประชุมจะได้พิจารณา เรื่องด่วน ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งจะเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา, ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ,และร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) อีกทั้งเตรีนมพิจารณา เรื่องที่ค้างพิจารณา ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆ แบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_ne 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube