Home
|
ข่าว

“คณะเจริญ Porn” ยื่นปธ.สภาขอแก้พรบ.หนังโป๊

Featured Image
“คณะเจริญ Porn” ยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขให้หนังโป๊-เซ๊กซ์ทอย ถูกกฎหมาย”

นายอรรถพล ไข่ทอง หรือ เบลล์ ขอบสนาม ในฐานะผู้ประสานงานของคณะเจริญ PORN พร้อมด้วยตัวแทนผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย อาทิ ไฮโซลูกนัทน้องไข่เน่า ชายต๊องหญิงเพี้ยน และ คุณรัชนก ศรีนอก ได้เข้ายื่นหนังสือ และรายชื่อผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือและรายชื่อผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ นายอรรถพล กล่าวว่า “ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ในปัจจุบัน ได้กำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าส่งออกซึ่งสื่อลามก โดยกำหนดโทษจำคุกและปรับไว้ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อบันเทิงทางเพศในปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านั้นไม่สามารถประกอบอาชีพหรือใช้สิทธิในชีวิตและร่างกายได้อย่างเต็มที่จึงอาจกล่าวได้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลกระทบต่อสิทธิในร่างกายและชีวิต

ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287เพื่อให้มีระบบอนุญาตในการผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งสื่อบันเทิงทางเพศและวัตถุบันเทิงทางเพศ (Sex toy) ภายใต้การควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการลดกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมและเพิ่มมาตรการให้รัฐเพื่อให้สามารถควบคุมสื่อบันเทิงทางเพศ และวัตถุบันเทิงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะเป็นการดำเนินงานของประธานสภาผู้แทนราฎร ที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
ที่คณะเจริญ Porn ยื่นในวันนี้ ว่า มีเนื้อหาและรูปแบบเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 กำหนดหรือไม่ ซึ่งหลังจากนั้นคณะเจริญ Pornจะได้นำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 นี้ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10,000 คน ให้เข้าร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และหลังจากที่รวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อแล้ว คณะเจริญ Porn จะได้ยื่นรายชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาดำเนิน การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube