fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล2จ.

Featured Image
กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 1 จังหวัดหนองคาย และ เขต 1 จ.มหาสารคาม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่เอกสาร ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ด้วย นายดิฐ นัคสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะโค เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และนายจักรพงษ์ จุรุทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะโคได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะโค
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกพระได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกพระ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะโค เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายสิริกร บุดสี 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางมณีย์ ไชยชนะ

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

อนึ่ง สำนักงาน กกต. ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube