Home
|
ข่าว

รบ.ยืนยันปชช.ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการ

Featured Image
โฆษกรัฐบาล ยืนยันประชาชนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการ รวมถึงการประชุมสภาฯ เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันการสวมหน้ากากอนามัยตามข้อกำหนดที่ระบุให้มีการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยังเป็นมาตรการที่ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามมาตรการของ ศบค. ที่ออกไปแล้ว และยังมีผลต่อไป รวมถึงการประชุมสภาฯต่างๆ เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อการจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายที่ดําเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จําเป็นต้องเข้าประชุมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องหลายชั่วโมง ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา อาจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ในการประชุม หากผู้จัดประชุมได้กําหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลและได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกําหนดอย่างรอบคอบ รัดกุม และเข้มงวดเพียงพอแล้ว เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและเครื่องป้องกันตามมาตรการ ที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งการแสดงใบรับรองผลการตรวจว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 และการจัดให้มีกระบวนการคัดกรองโดยพิจารณาจากอาการของโรค ประกอบกับ ได้ดําเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการประชุมตามระเบียบหรือข้อบังคับเมื่อเกิดเหตุที่มีความเสี่ยง โดยให้ผู้ควบคุมการประชุมกําหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาการประชุม แต่อาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube