Home
|
ข่าว

โฆษกปชป.สัญจรพบกว่า700ครัวเรือนมีปัญหา

Featured Image

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการลงพื้นที่ภายใต้โครงการ โฆษกประชาธิปัตย์สัญจร วันที่ 11-13 ธ.ค. 2563 พื้นที่ เขายายเที่ยงใต้ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่า ได้มีการร้องเรียนมายังพรรคประชาธิปัตย์กรณีประชาชน กว่า 700 ครัวเรือน มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน เรื่องน้ำกินน้ำใช้ เรื่องไฟฟ้า กรณีแรกปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชาวบ้านยืนยันว่าได้มีการทำกินในที่ดินมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่า โดยมีหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ชัดเจนจากรุ่นสู่รุ่น แต่เมื่อทางการยืนยันว่าเป็นเขตป่า ผลกระทบที่ตามมาคือชาวบ้านได้แค่ทะเบียนบ้านชั่วคราว ที่จะขอไฟฟ้าใช้ถาวรก็ไม่ได้ ขอไฟฟ้าใช้ชั่วคราวก็มีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ละเดือนมีค่าไฟฟ้าครัวเรือนละ 5000-10000 บาท ยิ่งครัวเรือนที่ทำเกษตร ทำปศุสัตว์ เลี้ยงโคนม เลี้ยงแพะ ค่าไฟฟ้าจะสูงมาก นายราเมศ กล่าวว่า แนวทางในการแก้ปัญหา ระยะเร่งด่วนคือเรื่องน้ำและเรื่องไฟฟ้า ที่จะเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแลแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวเท่าเทียมกับประชาชนคนอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ได้ทำการเกษตรอย่างเต็มที่ ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว คือการเร่งให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินทำกินเพื่อหาแนวทางที่ดีเพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิอาศัยบนที่ดินของชาวบ้านให้เกิดความมั่นคง หลังจากนี้จะมีการสรุปข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ทำหนังสือถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี ซึ่งรับผิดชอบดูแลกรมที่ดิน ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายและ ร่วมแลกเปลี่ยนกับประชาชน เน้นหลักการปกครองของประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube