Home
|
เศรษฐกิจ

ปลัดเกษตรฯชู“อีสาน Agri Challenge Model”

Featured Image
ปลัดเกษตรฯ ชูแนวคิด “อีสาน Agri Challenge Model” มุ่งขับเคลื่อนงานเกษตร 5 กลุ่มจังหวัดภาคอีสานอย่างเป็นรูปธรรม

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำเสนอแนวคิด “อีสาน Agri Challenge Model” ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่นว่า การประชุมในวันนี้ มุ่งเน้นมอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 20 จังหวัด โดยเชื่อมโยงกับ 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่โดยมีการนำเสนอ “อีสาน Agri Challenge Model”

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบด้านการส่งออกสินค้าเกษตรเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาจากอุปสรรคด้านการขนส่งและแรงงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าเกษตรของไทย เนื่องจากทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบความปลอดภัย การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และคุณภาพของสินค้าเกษตร และขณะนี้ มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์น้ำในภาคอีสาน ได้เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำตามแผนฯ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าจะมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอแน่นอน

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “อีสาน Agri Challenge Model” เชื่อมโยง 5ยุทธศาสตร์ 15นโยบาย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube