fbpx
Home
|
ข่าว

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ SAM600 รองรับสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัล

Featured Image

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ผู้นําด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัล ได้พัฒนา SAM600 3.0 ซึ่งเป็นหน่วยอินเตอร์เฟซ (PIU) ที่ช่วยเชื่อมต่อระบบสายส่งจ่ายไฟฟ้า สําหรับสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

SAM600 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้รวมอุปกรณ์ 3 ยูนิตเข้าด้วยกันเป็นโมดูลาร์แบบกล่องเดียว ที่สามารถปรับแต่งรูปแบบการทํางานให้เป็น merging unit, switchgear control unit หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพื่อรองรับวิธีการติดตั้งที่หลากหลาย รวมถึงยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการปฏิบัติงานด้วย 

SAM600 เมื่อทําหน้าที่เป็น merging unit จะช่วยเร่งการพัฒนาระบบการทํางานจากสถานีไฟฟ้าย่อยแบบธรรมดาเป็นสถานีไฟฟ้าย่อยแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสถานีไฟฟ้าย่อย นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคสามารถรับมือกับความท้าทายของโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตได้ ขณะเดียวกัน ยังช่วยทำหน้าที่หลักในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และบูรณาการพลังงานทดแทนเพื่อระบบพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube