Home
|
อาชญากรรม

ผบ.ตร.เซ็นตั้ง 8 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Featured Image
“บิ๊กต่อ” เซ็นตั้ง 8 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

 

 

 

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 655/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า

 

 

 

 

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารในทุกด้านเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว

 

 

 

ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้ง

 

 

 

 

1.พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี
2.พล.ต.อ.สุรพล ธนโกเศศ
3.พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช
4.พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม
5.พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
6.พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ
7.พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
8.พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย

 

 

 

เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
1.ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร รวมทั้งภารกิจ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อ 1
3.ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมายเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube