Home
|
ข่าว

ปธ.สภานำคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

Featured Image
ประธานรัฐสภา และคณะ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ถวายหนังสือที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

 

เพื่อถวายหนังส