fbpx
Home
|
ข่าว

รมว.กลาโหม ย้ำเหล่าทัพ สนับสนัน ยุทโธปกรณ์แก้ PM2.5

Featured Image
รมว.กลาโหม ย้ำเหล่าทัพ สนับสนุน ยุทโธปกรณ์แก้ PM2.5 -ไฟป่า เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนรับรู้แนวทางแก้ปัญหา

 

 

พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี? ว่า? การประชุม? ว่ากระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่า เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ฝุ่น PM2.5)

 

 

ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำรงความต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การจัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ อากาศยาน และอากาศยานไร้คนขับ พร้อมสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ได้รับการร้องขอได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง อาทิ การจุดไฟเผาป่า การเผาในพื้นที่การเกษตร อีกทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

 

อีกทั้งรมว.กลาโหม ย้ำ เหล่าทัพ ตรวจเลือกทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการประชุมว่ากระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่า เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566

 

 

ตามที่มีกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ในห้วงเดือนเมษายน 2566 นั้น (ระหว่าง 1 -20 เม.ย.66 เว้น 6 เม.ย. และ 13 -15 เม.ย.66) ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำเนินการตรวจเลือกฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

โดยปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งในด้านสถานที่และห้วงเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ในแต่ละวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันในสถานที่แออัด

 

 

อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทหารกองเกินได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการตรวจเลือกฯ ตลอดจนสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการตรวจเลือกฯ ซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญของชายไทยที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ทั้งนี้ การตรวจเลือกฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้ามาเป็นทหารกองประจำการตามความมุ่งหมายของทางราชการต่อไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube