Home
|
เศรษฐกิจ

กต.ขอบคุณคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค-สำเร็จสมศักดิ์ศรี

Featured Image
ก.ต่างประเทศ ขอบคุณคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค จนสำเร็จลุล่วง อย่างสมศักดิ์ศรี

 

 

กระกรวงการต่างประเทศขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พันธมิตรภาคเอกชนด้านการประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี2565 ของไทย (APEC Communication Partners and Mobility Partners) ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยตลอดปี 2565

 

และในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 14-19 พฤศจิกายน 2565 จนสำเร็จลุล่วงอย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีของประเทศไทย สร้างความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน การเดินทาง ติดต่อระหว่างกันที่ สะดวกและปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube