Home
|
ภูมิภาค

เพชรบูรณ์มีมติ 6 ข้ออุ้มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Featured Image
เพชรบูรณ์มีมติ 6 ข้ออุ้มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังโอดครวญต้นทุนปัจจัยการเกษตรพุ่งสูงจนแบกรับไม่ไหว

 

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

 

เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะเดียวกันมีกลุ่มเกษตรกรฯได้ร้องขอความช่วยเหลือทางจังหวัดฯให้ช่วยเจรจาทางโรงงานอาหารสัตว์ให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่เหมาะสม

 

โดยอ้างว่าต้องแบกรับต้นทุนปัจจัยการทำเกษตรไม่ไหว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,นายกสมาคมการค้าและผลิตพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้แทเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งผลการประชุมมีมติ

 

(1) ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดตลอดจนการดำเนินมาตรการ โครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาล

 

(2) ขอให้พิจารณาราคาเป้าหมายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเดิมราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ขอปรับเป็นราคากิโลกรัมละ 12.00 บาท เนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสงครามการสู้รบระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียกับประเทศยูเครน ทำให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาเมล็ดพันธุ์ ราคาปุ๋ยและเคมีเกษตร ส่งผลกระทบให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น

 

(3) ขอให้คงมาตรการกำกับดูแลวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าในอัตรา 3:1 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ และยกเลิกมาตรการชั่วคราวในการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการทำอาหารสัตว์ เช่น ข้าวบาร์เลย์ กากข้าวโพด (DDGS) มันเส้น อัตรา 0% ในการนำเข้าธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ตลอดรวมถึงวัตถุดิบแปรสภาพจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการนำเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

 

(4) ขอให้ส่วนกลางประสานโรงงานอาหารสัตว์ในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดลี้ยงสัตว์ในราคาที่มีเสถียรภาพในแต่ละช่วงระยะเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของราคา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรในท้องที่ในการซื้อขายผลผลิต โดยขอให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 12 บาท เพื่อส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ความชื้น 30% ในราคาไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 8 บาท

 

(5) ขอให้พิจารณาช่วยเหลือต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 1,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน และ(6) ขอให้พิจารณากำกับดูแลและกำหนดราคาปุ๋ยเคมี ที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรในแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับการใช้ในละช่วงของการเพาะปลูกจริง

 

ทั้งนี้นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัด ยังแจ้งด้วยว่า จะเร่งนำมติดังกล่าวเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม จากนั้นส่งไปยังหน่วยงานส่วนเพื่อพิจารณา ส่วนทางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะอนุกรรมฯจะมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามมติดังกล่าวอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube