fbpx
Home
|
ข่าว

สว.เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตุลาการศาลรธน.

Featured Image
สว.เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าคัดเลือกรับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน จากกรณีนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นี้ โดยภาพรวมการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันแรก วันที่ 8 สิงหาคม จนถึงวันสุดท้าย 22 สิงหาคม ปรากฏมีผู้มาสมัครทั้งสิ้นเพียง 1 คน คือ นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 

อดีตกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหา รวมถึงตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการสรรหา ก่อนรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

เพื่อเห็นชอบและเปิดนัดให้มีการแสดงความคิดเห็น เข้ารับการสัมภาษณ์ และลงคะแนนเลือก เพื่อเสนอเป็นรายงานไปยังที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าตั้งแต่การเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลทำหน้าที่ในองค์กรศาลหรือองค์กรอิสระ ยังไม่เคยปรากฏมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงอาจต้องมีการขอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯก่อนว่าจะเห็นชอบตามที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียว หรือจะขยายการเปิดรับสมัครออกไปอีก

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube