Home
|
ทั่วไป

ปิดท้ายกิจกรรมโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน”

Featured Image

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้รับเกียรติจากคุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พาชมความสำเร็จจากการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟางข้าว กาบกล้วย กาบไม้ไผ่ ของทีม “LW The Devoler” โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยน้องๆ เป็นทีมที่ชนะเลิศจากการประกวด โครงการคลิกไอเดีย พลิกชุมชน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. และได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด ชุมชน พัฒนา ยั่งยืนซึ่งผลสำเร็จของโครงการนี้ได้ส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อสร้างรายได้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา บ้านหนองโขมง ตำบลสระแก้ว, บ้านทับเกวียน ตำบลเจ้าไก่ต่อ, ศูนย์การเรียนรู้ร่มไผ่กสิกรรมธรรมชาติ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลลาดยาว, บ้านหนองเตย ตำบลสร้อยละคร ตำบลเนินขี้เหล็ก เป็นต้น และฝากติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไปของ สำนักงาน กกพ. โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สามารถติดตามดูข้อมูลได้ที่ เว็ปไซต์ www.erc.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube