Home
|
ทั่วไป

“อีสท์ วอเตอร์” ปั้นรร.ต้นแบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

Featured Image

 

 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์ วอเตอร์) เปิดเผยว่า กว่า 30 ปีที่ อีสท์ วอเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำ

 

และการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านโครงข่ายท่อส่งขนาดใหญ่อย่างเป็นเอกภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค รวมถึงการให้บริการน้ำครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

กลายเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ไม่เพียงแต่การสนับสนุนการเติบโตให้กับเขตอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นน้ำดิบ น้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณน้ำสูญเสีย ตลอดจนต้นทุนการดูแลระบบ ตลอดกว่า 30 ปี ของอีสท์ วอเตอร์ ยังดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำศักยภาพประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่มาสร้างสรรค์พัฒนาต่อโครงการต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ กับชุมชน เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ที่สำคัญอีสท์ วอเตอร์ จะอยู่เคียงข้างชุมชนตลอดไป”

 

นายเชิดชาย กล่าวอีกว่า นอกจากการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีสท์ วอเตอร์ ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคมโดยรวม นโยบายหลักที่ อีสท์ วอเตอร์ กำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อคืนกำไรสู่สังคม

 

โดยผ่านกรอบการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนั้น อีสท์ วอเตอร์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 7 แห่ง

 

ใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายให้แก่ชุมชนรอบโรงเรียน เป็นการต่อยอดมาจากโครงการค่ายเยาวชนผู้นำอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โดยในปีนี้คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออก และอีสท์ วอเตอร์ ได้พิจารณา โรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบระดับเพชร เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร

 

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณภาพ และไม่ปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำ รวมถึงแม่น้ำบางปะกงใน จ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ อีสท์ วอเตอร์ ได้ตั้งเป้าหมายให้มีโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร จำนวน 14 แห่ง ภายในปี 2566

ด้าน นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน ของอีสท์ วอเตอร์ ว่า เป็นการต่อยอดให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานชาวแปดริ้ว ได้เรียนรู้ และเข้าใตระบบการบำบัดต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน

 

1.การทำน้ำให้มีการกักเศษอาหาร, 2.เพิ่มจุลลินทรีย์ในน้ำ และ 3.เพิ่มออกซิเจนในน้ำ กระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ทำให้น้ำจากการทิ้งล้าง สามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนได้ การบำบัดน้ำนี้ลงสู่ธรรมชาติได้ ดังนั้นถ้าเราไม่มีการบำบัดน้ำส่วนนี้ ให้เป็นน้ำที่มีคุณภาพก่อน ก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเน่าเสียได้

ขณะที่ น.ส.ธิดาพร บุญคู่ ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาดิน หล่าวเสริมว่า เรายินดีเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะส่งให้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชุมชนของเรา ต้องใช้กระบวนการหลายอย่าง อย่างแรกที่ยินดีเลย คือ เราได้ใช้กับเด็กนักเรียน เพราะโรงเรียนของเรา เกิดปัญหาขยะเศษอาหารจำนวนมาก ตอนแรกเราไม่รู้วิธีการว่าจัดการอย่างไร แต่เมื่อทางอีสท์ วอเตอร์ เข้ามาทำให้ได้ทราบ ได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์มากมายในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube