fbpx
Home
|
ข่าว

รองนายกฯ กำชับเร่งแก้น้ำท่วม น้ำขัง

Featured Image
รองนายกฯ กำชับเร่งแก้น้ำท่วม น้ำขัง ผลิตน้ำประปาใสสะอาด ให้ ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้เพียงพอทุกบ้าน

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมทั้ง 2 คณะอนุกรรมการฯ ในวันนี้ เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและมีความพร้อม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านน้ำในมิติต่างๆ ให้กับประชาชน ตามกรอบการดำเนินงานแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยเฉพาะแผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสัน แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร มีแผนงานดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570)

 

ประกอบด้วย 2 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสีย บริเวณบึงมักกะสัน และคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต 2. โครงการเพิ่มประ สิทธิภาพระบบระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ บริเวณแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและจัดการน้ำเสียช่วงถนนวิภาว ดีรังสิต บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและบึงมักกะสันไปจนถึงสนามบินดอนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ 81.53 ตารางกิโลเมตร

 

และสามารถลดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย โดยที่ประชุมเห็นขอบการดำเนินการโครงการและมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร หารือร่วมกับกรมทางหลวงแ ละประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเกิดการยอมรับของทุกภาคส่วน

 

ส่วนโครงการสถานีสูบน้ำดิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ.ปัตตานี ที่ดำเนินการโดย อบจ.ปัตตานีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โม เดลสามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นความมั่นคงด้านน้ำเป็นหลัก โดยเฉพาะน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่ มีแผนการดำเนินโครง การ 2 ปี (พ.ศ. 2567 – 2568)

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube