Home
|
ข่าว

จ่อดึงเน็ตไอดอลไลฟ์โปรโมตผลไม้ไทย

Featured Image

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะร่วมมือกับเน็ตไอดอล ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด บล็อกเกอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ ที่อยู่ในจีน ให้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์คู่ขนานกัน เพื่อโปรโมตผลไม้ไทยภายใต้โครงการ Thai Fruits Golden Months ปีที่ 2 ในจีน หลังจากที่การจัดงานปี 2563 ได้ผลตอบรับดี โดยจะเพิ่มจำนวนเมือง และกิจกรรมที่จะสร้างความสนใจและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยได้เพิ่มขึ้น และมั่นใจว่าจะทำให้การส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดจีนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยในปี 2564 กรมฯ จะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยรวม 14 เมือง คาดว่าจะมีมูลค่าการเจรจาการค้าเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการจัดงานครั้งแรก ที่มีมูลค่าเจรจาการค้ารวมทั้งสิ้น 816.27 ล้านบาท

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube