fbpx
Home
|
ข่าว

NIAผนึกพันธมิตรพลิกโฉมเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ

Featured Image
NIA ผนึกพันธมิตร พลิกโฉมการเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ โชว์ผลงาน AgTech Connext 2021 Demo Day นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทย ลุยขยายผลทั้งในประเทศและอาเซียน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดกิจกรรม AgTech Connext 2021 Demo Day เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่จะไปแก้ปัญหาทางการเกษตรในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพในการปรับเปลี่ยนการเกษตรของไทยให้กลายเป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยแพลตฟอร์ม AgTech Connext จะเป็นสะพานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมการข้าว, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, หน่วยงานให้การสนับสนุนเงินทุนกับเกษตรกร,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, หน่วยงานพร้อมสนับสนุนเงินร่วมลงทุนให้กับสตาร์ทอัพ นำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรรมไปใช้งานจริงกับเกษตรกรได้ยอดเยี่ยม

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า NIA มีนโยบายที่ชัดเจนในการเร่งสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร โดยมุ่งแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตรและวางบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมียุทธศาสตร์การดำเนินงานในระยะต่อไป คือ มุ่งเน้นการเป็นสะพานเชื่อม เพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเกษตรให้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนผ่านกลไกและเครื่องมือ 4 แนวทาง ได้แก่ การเพิ่มปริมาณ การปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มความหลากหลาย และการสร้างความร่วมมือ

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเกษตรของไทยให้มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำการพลิกโฉมวงการเกษตร (Agriculture Transformation) ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน เช่นตัวอย่าง ในต่างประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของโลกอันดับ 2 ซึ่งมีกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเกษตรที่มีมากกว่า 130 บริษัท หรือ ในประเทศจีนที่มีการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรอย่างเข้มข้น และมีการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยสตาร์ทอัพ ซึ่งในวันนี้จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมพลิกโฉมเกษตรไทยให้ก้าวต่อไป

ด้าน ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า 14 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้เป็นสตาร์ทอัพ ที่มีเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน โดยจะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อปิดจุดอ่อนสำคัญของสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จในการขยายการเติบโตของธุรกิจและตอบโจทย์ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นจึงมีการนำผลิตภัณฑ์และบริการไปใช้จริงกับเกษตรกรและผู้ใช้งาน เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบและเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Smart Agriculture รวมถึงการสร้างสังคมแห่งโอกาสและก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม โดยมีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจประกอบด้วย

1) การนำไอโอทีแก้ปัญหาการเกษตรสามารถควบคุมได้ทุกขั้นตอนและตรวจสอบย้อนกลับได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตด้านการเกษตร ลดการใช้แรงงาน และประหยัดต้นทุนด้วย
2) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่สนับสนุนการทำเกษตรและมีรูปแบบธุรกิจใหม่รองรับ
3) นวัตกรรมแก้ปัญหาการเก็บรักษาสินค้าเกษตร สามารถยืดอายุ ช่วยลดค่าขนส่งเป็นอย่างมาก
4) การสร้างตลาดออนไลน์ ด้วยการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน และสร้างแบรนด์ร่วมกัน พัฒนาการสร้างตลาดสินค้าชุมชนสู่ออนไลน์
5) การเปลี่ยนภาคเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำ พร้อมมีแนวทางการส่งสินค้าทั่วประเทศและสร้างเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube