Home
|
ข่าว

สรรพสามิตจับของหนีภาษีรวม7,189คดี

Featured Image

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 268 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 4.82 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 159 คดี ค่าปรับ 1.96 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 64 คดี ค่าปรับ 1.66 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.04 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.09 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.18 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.89 ล้านบาท ขณะที่ยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 29 ธันวาคม 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 7,198 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 132.81 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,095 คดี ค่าปรับ 38.67 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,205 คดี ค่าปรับ 50.64 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 170 คดี ค่าปรับ 1.86 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 250 คดี ค่าปรับ 16.12 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 30 คดี ค่าปรับ 1.44 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 310 คดี ค่าปรับ จำนวน 7.86 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 138 คดี ค่าปรับ 16.22 ล้านบาท

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube