fbpx
Home
|
ข่าว

กต.มอบของขวัญปีใหม่บริการแปล-ยกเว้นค่าธรรมเนียม

Featured Image

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ให้บริการแปลและยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร สำหรับการยืนขอรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท มอบเป็นของขวัญประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ประชาชน ระยะเวลา 2 สัปดาห์หรือ 10 วันทำการ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 200 บาท/คน ( 1 คน ต่อ 1 สิทธิเอกสาร) ได้แก่ บัตรประชาชน แบบรับรองการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว) ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสและบันทึก ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและบันทึก ที่กรมการกงสุล และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ 4 แห่ง คือ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.เชียงใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทาง ชั่วคราว จ.อุบลราชธานี และ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยังจัดให้บริการเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เครื่องแรกของประเทศไทยในเดือนมกราคม 2564 สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะที่เคยถือหนังสือเดินทางมาก่อน ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ศูนย์การค้า MBK ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube