Home
|
ทั่วไป

เปิดแพลตฟอร์มจองโรงแรม ASQ

Featured Image

กระทรวงดีอีเอส เปิดตัวแพลตฟอร์มจองแพ็คเกจโรงแรมสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ยกระดับศักยภาพของ Startup ไทย

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติประเภทพิเศษ Special Tourist Visa เข้ามาในประเทศ โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวแห่งรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

รวมถึงการ ASQ ในโรงแรมต่างๆ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับทุกฟันเฟืองของเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างกลุ่ม Startup ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้คือพลังในการขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการยกระดับศักยภาพของ Startup ไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ในการจองที่พัก ASQ/ALQ โดยฝีมือคนไทย ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มของคนไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ต้องกลับมาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งการเปิดให้คนเข้า ออกประเทศจะต้องมีการ ASQ และนักท่องเที่ยวหลายประเทศต้องการมาเที่ยวในประเทศไทย ส่งสำคัญคือต้องมีการกักตัว จึงต้องมีการเปิดให้มีการจองที่พักผ่านออนไลน์

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube