Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์ ยันดูแลค่า GP เป็นธรรมทุกฝ่าย

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ ยันดูแลค่า GP สร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย ตั้งคณะกรรมการดูแลทำให้เกิดความสมดุล

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่มีข้อเรียกร้องของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีให้ทบทวนแผนการปรับลดค่าส่วนแบ่งการขาย หรือ ค่า GP นั้น เพื่อดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการค้าในธุรกิจ Food Delivery platform คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าบริการจำหน่ายและขนส่งอาหารผ่าน platform ขึ้น ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมโลจิสติกส์ไทย มีกรมการค้าภายในเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจการบริการจำหน่ายและขนส่งอาหารรวมถึงอัตราการเรียกเก็บค่าบริการและแนวทางหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะอนุกรรมการมีหลักการพิจารณาจะคำนึงถึงการสร้างความ เป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล คือ ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ ด้านร้านค้าสามารถสร้างรายได้จากการขายผ่านแพลตฟอร์ม ส่วนไรเดอร์มีผลตอบแทนที่เหมาะสมและแพลตฟอร์มสามารถประกอบธุรกิจและสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งคำนึงถึงประเด็นของทั้งกลุ่ม Food Delivery platform และตัวแทนไรเดอร์ผู้จัดส่งอาหารอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ มาตรการหนึ่งคือการจำกัดการนั่งรับประทานอาหารในร้านส่งผลกระทบต่อรายได้ส่วนหนึ่งของร้านอาหารลดลง ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมมือกับ Food Delivery platform ในการจัดโปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลดค่า GP ที่เรียกเก็บจากร้านอาหาร จากเดิมให้เหลือร้อยละ 25 ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube