Home
|
ข่าว

รัฐวิสาหกิจจีนร้องขอความเป็นธรรมนายกฯ

Featured Image

กลุ่มรัฐวิสาหกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไชน่า เรลเวย นัมเบอร์เทน เอนจิเนียวิ่งกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบอำนาจตัวแทน ยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม และตรวจสอบกรมบัญชีกลางที่อาจวินิจฉัยโดยมิชอบ ใช้อำนาจอนุมัติยกเว้นเป็นการเฉพาะรายให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียวในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมสำหรับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ในโครงการดังกล่าว นายชัยทัศน์ ทั่งหรัญ ตัวแทนกิจการร่วมค้า ITD-CREC NO.10 JV ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ ITD-CREC NO.10 JV เป็นผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือไทยและจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ต่อมาหลังจากการประมูลเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีบริษัทที่เข้าร่วมประมูลรายหนึ่ง ซึ่งการรถไฟพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาให้มีคำสั่งให้การรถไฟพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกรมบัญชีกลาง มีผลให้บริษัท ผู้อุทธรณ์ พลิกกลับมาเป็นผู้ชนะการประมูลในโครงการดังกล่าว ดังนั้น ทาง ITD-CREC No. 10 JV จึงได้นำเรื่องร้องเรียนต่อ พลเอกประยุทธ์ ขอ ให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานและออกคำวินิจฉัย ของกรมบัญชีกลางถึงความถูกต้องและความโปร่งใสในกระบวนพิจารณาอุทธรณ์ และขอให้ระงับการปฏิบัติตามคำสั่งและคำวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางเพื่อรอผลการตรวจสอบของ ป.ป.ช. ก่อน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube