Home
|
ข่าว

“ส.ส.โกวิท”ชงรัฐใช้3เสาหลักชุมชนคุมโควิด

Featured Image
“ส.ส.โกวิท” ชงรัฐใช้ 3 เสาหลักชุมชนเป็นฐานป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาด บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท แถลงข่าวกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากการที่รัฐบาลรวมศูนย์อำนาจการบริหารจัดการไว้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงขอเสนอให้รัฐบาลใช้ 3 เสาหลักในหมู่บ้าน ตำบล เป็นฐานในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

  1. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพสต.)
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  3. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อและคัดกรองบุคคลในครัวเรือนและชุมชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด โดยดำเนินการดังนี้

1.ทำการตรวจเชิงรุกทุกครัวเรือน เพื่อหาผู้ติดเชื้อ

2.สำรวจผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน

3.คัดกรองบุคคลในครัวเรือนทุกหมู่บ้านและเฝ้าระวังบุคคลที่กลับมายังภูมิลำเนา

4.การคัดแยกบุคคล โดยการกักตัวที่บ้านและการใช้ รพสต. ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. และโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือจุดพักคอย ส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงจะดำเนินการ

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดและเอกชนต่อไป

5.สำรวจครัวเรือน บุคคล และสถานประกอบการในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อเสนอให้จังหวัด และรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณจำนวน 76,000 ล้านบาท ให้ 76 จังหวัด และให้ท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ในการบริหารจัดการ งบประมาณทั้งสิ้น 157,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของจังหวัดและท้องถิ่น ทั้งช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในภาวะยากลำบาก ในหมู่บ้านที่ถูกกักตัว การจัดหาเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามและค่าดำเนินการอื่น ๆ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube