Home
|
ข่าว

ส.ส.ขอรัฐเร่งคัดกรองโรคทั้งคนไทย-ต่างด้าว

Featured Image

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (23 ธ.ค.63) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาหารือปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนหลายพื้นที่เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข โดยปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายจังหวัดในขณะนี้ มีสมาชิกนำเข้าหารืออย่างต่อเนื่อง โดยขอให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเร่งส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองในพื้นที่ทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวอย่างเร่งด่วน เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรคโดยเร็ว ขณะเดียวกันขอให้มีการตรวจสอบความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปล่อยให้แรงงานจากเพื่อนบ้านผ่านชายแดนเข้ามาเกิดโรคโควิด-19 ได้อย่างไร นอกจากนี้ ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนแหล่งน้ำและน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาถนนชำรุดเสียหายในหลายพื้นที่ ปัญหาภัยหนาวที่จังหวัดอุดรธานี ขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่จังหวัดสกลนคร รวมถึงปัญหามันสำปะหลังราคาตกต่ำ และปัญหาเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโครงการประกันรายได้ยังเป็นปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารืออย่างต่อเนื่อง เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนโดยเร็ว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube