Home
|
พระราชสำนัก

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯทรงเปิดงานโครงการหลวง

Featured Image

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จณไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง 2563 พร้อมคณะองคมนตรี คณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง 3563 กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “โครงการหลวง 2563” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการคลังสมองโครงการหลวง “ภูมิปัญญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากดินแดนฝิ่น สู่.. แผ่นดินทอง” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ ทอดพระเนตรฐานเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ จัดแสดงผลสำเร็จของโครงการหลวงในการพลิกฟื้นพืชเศรษฐกิจแทนพืชเสพติดด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานเรียนรู้ด้านสังคม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยแพทย์อาสา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาคนไข้ในเขตทุรกันดาร ด้านการศึกษา จัดแสดงรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและได้ให้วางรากฐานเกี่ยวกับความสำคัญกับเรื่องการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ ต่อมา เสด็จออกจากห้องราชพฤกษ์ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ นิทรรศการสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานโครงการหลวง นิทรรศการกัญชงของแม่ และหัตถกรรม ราชินีปักเมี่ยน ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนับสนุนให้สืบทอดและรักษารูปแบบการปักผ้าของชนเผ่าเมี่ยน และการสนับสนุนให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ นิทรรศการผลสำเร็จของงานวิจัยก่อเกิดพืชพันธุ์ใหม่ อาทิ ดอกเอเดลไวส์ มะเขือเทศเชอร์รี่สีเหลือง ผักคอส คีนัว เคพกูสเบอร์รี่ เป็นต้น จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวง ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ขนมปังจากผักปวยเล้ง ขนมปังฟักทอง ซอสพริก ไอศกรีม ข้าวเกรียบรสชาติต่าง ๆ ผลไม้สด อาทิ เคพกูสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน ๘๐ เสาวรส ข้าว และธัญพืชต่าง ๆ ผักสดออร์แกนิค ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน และปลาสเตอร์เจียนรมควัน เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของจิตอาสาพระราชทาน และทอดพระเนตรการแสดงรำฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา จากช่างฟ้อนจิตอาสาจากอำเภอต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมีราษฎรชาวไทยภูเขา ชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง ทดแทนการปลูกพืชเสพติดในอดีต จำนวน 18 ชนเผ่า อาทิ ชนเผ่าม้ง จากอำเภอหางดง ชนเผ่าปกาเกอญอ จากอำเภอแม่วาง ชนเผ่าละหู่ และชนเผ่าดาราอั้ง จากอำเภอฝาง เป็นต้น ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ก่อน เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube