Home
|
ทั่วไป

สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษาทายาท ประจำปี 2564

Featured Image

สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษาทายาท ประจำปี 2564

ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล... สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธีพร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และบาดเจ็บทุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 1

โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี .. 2564 ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล...สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ที่อยากให้ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ช่วยเหลือ และดูแลครอบครัวทายาทของข้าราชการตำรวจผู้เสียสละสมาคมแม่บ้านตำรวจ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพ จากการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยแบ่งเบาภาระทางการศึกษาของทายาทครอบครัวข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีจำนวนทุนทั้งสิ้น 50 ทุน  ทุนละ 50,000 บาท รวม 2,500,000 บาท  มีผู้แทนเข้ารับทุนจำนวน 10 ครอบครัวในวันนี้ ได้แก่

ครอบครัวและทายาทของ

พล...อิสระพงศ์ กุลจินดา

พล...วิรัตน์ชัย น้อมระวี

...ชัชวาล แท่งทอง

...จิระศักดิ์ อดทน

...เชาว์ พิมพะกุล

...สุชิน แดนไธสง

...ภาสวี ศรีชัย

...ชัยรัตน์ ผิวงาม

..ภาสวี ศรีชัย

...อาสาฬ เกตุจำปา

โดยมี พล... ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคมฯ และ ..หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง ให้เกียรติร่วมในพิธี

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube