fbpx
Home
|
ทั่วไป

ตั้งเป้า1,483ชุมชนปลอดยาเสพติด

Featured Image
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ “พล.ต.อ.มนู” ถกแก้ปัญหายาเสพติดตั้งเป้า 1,483 ชุมชนปลอดยาเสพติด

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ โดยมี พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,ตำรวจนครบาล,ตำรวจภูธรภาค 1-9 ,ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ,ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ป.ป.ส.,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงมหาดไทยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 60 คนเข้าร่วมประชุม

ตั้งเป้า1,483ชุมชนปลอดยาเสพติด

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าการประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การบำบัดรักษาและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวม โดยการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงระดับสากลให้เป็นไปตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน รวม 1,483 ชุมชน เพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศได้นำรูปแบบบไปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

สำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ อาทิ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการ สืบสภาพชุมชนและพบปะแกนนำ, ขั้นตอนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างแนวร่วม ค้นหาผู้ติดยาเสพติด กลั่นกรองคัดกรองตัวบุคคล จนเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัด การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนส่งต่อความยั่งยืน คือการส่งมอบพื้นที่ เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube